ANBI Status


ANBI instelling
Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen is een ANBI instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De ANBI status brengt met zich mee dat er controle is op een juiste besteding van het geld en dat giften, boven een drempel, mogen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling
(conform artikel 2 van de oprichtingsakte)
De stichting heeft ten doel:
●  het in stand houden van het herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen in de gemeente Bunnik;
●  h
et organiseren van herdenkingsbijeenkomsten (4 mei) en andere plechtigheden;
●  h
et bijeen brengen en archiveren van gegevens betreffende al degenen, die gefusilleerd werden     binnen het Fort bij Rijnauwen, alsmede gegevens aangaande het Fort zelf, en alles wat met het     vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn;
●  d
e stichting tracht dit doel te bereiken door, zowel nationaal als internationaal, al hetgeen te doen of     te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Algemene informatie
RSIN:             8042 19 357
KvK:               41179786
Sector:           Maatschappelijke en sociale doelen
Telefoon:        030 6564499
E-mail:           info@monument-rijnauwen.nl
Website:         www.monument-rijnauwen.nl
Postadres:      J.F. Kennedylaan 41
Postcode:       3981 GB
Plaats:           Bunnik

Samenstelling bestuur
Statuten
Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Beleidsplan
Het monument op het Fort bij Rijnauwen te Bunnik markeert de plaats waar tijdens wereldoorlog II meer dan 40 Nederlandse en Belgische verzetstrijders werden gefusilleerd bij de tenuitvoerlegging van de hen opgelegde doodstraf.
De ‘Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen’, opgericht in 1981, kent ter realisering van haar primaire doelstelling, zoals verwoord in artikel 2 van de oprichtingsakte, een drietal hoofdlijnen van beleid:
●  het documenteren en vastleggen van de gebeurtenissen op het fort betreffende de fusillades;
●  h
et herdenken van de gefusilleerden;
●  h
et uitdragen van kennis over de gebeurtenissen op het fort en het aangeven van de betekenis     daarvan voor de huidige tijd.
Onderstaand worden deze beleidslijnen nader kort toegelicht en uitgewerkt.

Documenteren en vastleggen
Reeds bij de oprichting van de stichting was veel bekend over de fusillades op het Fort bij Rijnauwen. Die kennis was evenwel lang niet volledig.
Inmiddels is door nader onderzoek een duidelijk en vrij compleet beeld verkregen van gebeurtenissen, van feiten en van personen, die ter plaatse werden geëxecuteerd. Een en ander is vastgelegd in de door de stichting ondersteunde publicatie ‘De gevallenen in de forten van Utrecht’, A.M. Overwater, 1997, ISBN 90 71767 09 4. Zie ook bij Publicaties.

Hoewel. zoals gesteld, daarmee een vrij duidelijk historisch beeld is vastgelegd blijft de stichting zich inzetten voor het verrichten of doen verrichten van nader onderzoek, zeker wanneer zich daartoe concrete aanleidingen voordoen.

Herdenken
Teneinde de herinnering aan de gefusilleerde verzetstrijders levend te houden, is het noodzakelijk hen periodiek te herdenken.
De stichting organiseert daartoe jaarlijks op de 4e mei een herdenkingsbijeenkomst op het fort, waarbij de gebeurtenissen in herinnering worden geroepen en de namen van de gefusilleerden worden gememoreerd.
De stichting hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
●  de herdenkingsbijeenkomst is voor eenieder toegankelijk;
●  v
oor de bijeenkomst worden nabestaanden, relevante overheden en instanties , alsmede een     vertegenwoordiging van het Belgisch Koninkrijk gericht uitgenodigd;
●  d
eelname van de jeugd wordt nadrukkelijk gestimuleerd;
●  d
e bijeenkomst wordt tijdig in de plaatselijke en regionale media aangekondigd;
●  d
e plechtigheid volgt in hoofdlijnen het protocol van de Nationale Herdenking;
●  d
e namen va de gefusilleerden worden integraal voorgelezen;
●  i
n de herdenkingsrede wordt aandacht besteed aan de waarde van onze vrijheid en aan het feit, dat     vrijheid inzet en offers vergt.

Uitdragen
De stichting acht het van belang het gebeurde tijdens WO II niet alleen te documenteren en jaarlijks herdenken, maar wil ook actief te wijzen op de betekenis van hetgeen op het fort plaatsvond voor de huidige tijd.
Het geven van voorlichting is dan van groot belang. Voorlichting aan volwassenen, maar vooral voorlichting aan de jeugd.
Aan die voorlichtende rol wordt vorm gegeven door het:
●  actief betrekken van de basisschooljeugd bij de jaarlijkse herdenking;
●  v
erzorgen van een lesbrief voor de hoogste klassen van het basisonderwijs;
●  g
even van voorlichting inzake het monument aan de bezoekers van het Fort bij Rijnauwen;
●  t
er beschikking stellen van documentatie, in verschillende vormen;
●  b
ijhouden van een website.
●  o
nderhouden van contacten met de plaatselijk en regionale pers;
●  c
reëren van draagvlak bij de plaatselijke en regionale bevolking voor de activiteiten van de stichting.

Onderhoud van het monument
Het spreekt voor zich, dat het monument gezien zijn functie en ligging regelmatig onderhoud behoeft. Dit betreft zowel het jaarlijks onderhoud alsook het periodiek, groter onderhoud.
De stichting streeft daarbij het volgende na:
●  het monument voldoet aan het onderhoudsniveau “goed”;
●  o
nderhoud geschiedt op basis van een concreet onderhoudsplan;
●  d
e begroting voorziet in middelen voor het jaarlijks onderhoud en ‘ reserveert middelen voor het     periodiek, groot onderhoud;
●  b
ij de uitvoering van het onderhoudt wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van     vrijwilligers;
●  e
en “adoptieschool” wordt bij het onderhoud betrokken.

Financiën
Realisering van de doelstelling en uitvoering van het beleidsplan van de stichting vergen de nodige financiële middelen.
Deze middelen worden gekregen uit donaties, collecte(s), schenkingen en legaten.
De stichting doet, teneinde volledige onafhankelijkheid te waarborgen, geen beroep op structurele overheidssubsidies.
Daarnaast gelden ter uitvoering van het financieel beleid de volgende uitgangspunten:
●  het stichtingsbestuur ziet erop toe, dat er waar mogelijk sprake is van een sober uitgavenniveau;
●  f
ondsenwerving geschiedt door het vragen van een bijdrage aan nabestaande familieleden, door het     houden van een collecte tijdens de jaarlijkse herdenking, door het stimuleren van het geven van     schenkingen en legaten door belangstellenden en door het verkrijgen van incidentele subsidies voor     bepaalde doeleinden;
●  d
e stichting verwerft en behoudt de ANBI-status;
●  b
estuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen en/of andere emolumenten;
●  d
e stichting verricht geen commerciële activiteiten.

Omhoog naar ANBI Status