Privacyregels


Bij het beheer van privacygevoelige gegevens houdt de Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen zich aan de volgende regels:

      • Gegevens worden slechts vastgelegd voor zover nodig voor het uitoefenen van de taken van de Stichting, zoals verwoord in de statuten.
      • De namenlijst van donateurs en incidentele contacten van de Stichting wordt beheerd door de secretaris en wordt alleen gebruikt voor het leggen van contacten met betrokkenen in het kader van de uitoefening van de taken van de Stichting en voor het verzenden van de jaarlijkse uitnodiging voor de 4 mei herdenking.
      • Gegevens betreffende donaties aan en de financiën van de Stichting worden beheerd door de penningmeester.
      • Via de secretaris kan eenieder te weten komen welke gegevens over hem / haar bekend zijn bij de Stichting.
      • Via de secretaris kan een ieder te allen tijde veranderingen in zijn / haar gegevens laten aanbrengen, dan wel eisen dat die gegevens worden verwijderd.
      • De Stichting publiceert geen herkenbare foto’s zonder toestemming van betrokkene(n). Uitzondering hierop vormen de foto’s die ieder jaar bij de dodenherdenking op 4 mei worden gemaakt. Die foto’s worden beschouwd als zijnde gemaakt in de openbare ruimte bij een openbare gelegenheid die, mede gezien de doelstellingen van de Stichting, redelijkerwijs kunnen worden gepubliceerd (stilzwijgende toestemming), tenzij iemand nadrukkelijk heeft aangegeven niet op de foto te willen die gepubliceerd zal worden.